Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Diplomski radovi

Kandidat Naslov diplomskog rada Link
Miroslava Godočev Strukturni fazni prelazi kod spinela - litijum ferita PDF (1.4 MB)
Danilo Backović Operatorsko rešavanje diferencnih jednačina i fononi u kristalnim nanostrukturama PDF (250 kB)
Tomas Nemeš Uticaj efekta pravog koincidentnog sumiranja na efikasnost poluprovodničkih gama spektrometara PDF (529 kB)
Ljiljana Petrović Elementi zaštite životne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike PDF (586 kB)
Gabor Sekereš Permitivnost molekulskih nanofilmova PDF (861 kB)
Tanja Džomić Strukturno istraživanje novosintetizovanog polikristalnog kompleksa gvožđe(II)-fumarata PDF (1 MB)
Mirjana Sakradžija Asimetrična šema za konvektivni pogranični sloj sa konstantnim i promenljivim koeficijentom vertikalnog mešanja PDF (3.6 MB)
Teodora Gajo Određivanje parametara plazme proizvedene u T-cevi sa modifikovanim sistemom za pražnjenje PDF (1.2 MB)
Ana Pavlović Parametrizacija snega u površinskim šemama pri modeliranju životne sredine ZIP (973 kB)
Miroslav Cvetinov Poređenje građe o Mihajlu Pupinu i Tomasu Edisonu na Internetu PDF (1.1 MB)
Jelena Knežević Strukturno istraživanje inkluzionih kompleksa β-ciklodekstrina PDF (1.9 MB)
Sandra Bekavac Atanasije Stojković - život i delo PDF (5.7 MB)
Snježana Kršić Život i doprinos Mihajla I. Pupina fizici i hemiji PDF (3.0 MB)
Nataša Antonijević Određivanje zaštitnog faktora preparata za zaštitu od Sunca spektroskopskom metodom PDF (1.1 MB)
Nikola Jovančević Aktivnost inudkovana u fotonuklearnim reakcijama kao mogući indeks kvaliteta terapijskog snopa x-zračenja PDF (1.2 MB)
Biljana Riđički Električne osobine ZnFe2O4 dopiranog itrijumom PDF (1.3 MB)
Dejan Mrkovački Uticaj veličine kristalita na neke električne osobine nanokristalnog cink-ferita ZnFe2O4 PDF (1.3 MB)
Bojan Miljević Dijagnostika vodonično-argonske plazme proizvedene u T-cevi PDF (1.6 MB)
Biljana Marjanović Elektro-optičke ćelije sa tečnim kristalima PDF (1.9 MB)
Aleksandra Gavrilović Upotreba kristalografskih programa u analizi podataka iz difraktograma praha PDF (1.3 MB)
Paulina Solontaji Istorija nastave fizike u školama u Ruskom Krsturu PDF (856 kB)
Đorđe Ćiparizović Demonstracioni ogledi u obradi teme "Njutnovi zakoni" PDF (1.4 MB)
Dragan Vasić Obrada tematske jedinice: Osobine magnetnog polja - stalni magneti PDF (1.7 MB)
Nevenka Lelas-Todorov Geometrijska optika u nastavi fizike za osnovnu školu PDF (1.8 MB)
Mitra Smiljanić-Grujić Demonstracioni praktikum fizike u nastavi PDF (2.2 MB)
Zoltan Nađ Električne osobine unapređenog sistema za pražnjenje u T-cevi PDF (791 kB)
Milan Tolmač Demonstracioni ogledi iz elektriciteta PDF (1.5 MB)
Veronika Đerfi Pritisak i hidrostatički pritisak PDF (955 kB)
Dejana Vujadinović Osobine električnog polja PDF (855 kB)
Aleksandra Perić Spektralne karakteristike veštačkih izvora UV zračenja - solarijumi PDF (3.6 MB)
Juraj Šimonji Obrada nastavne teme "Kretanje tela na strmoj ravni" PDF (723 kB)
Zoran Mitrić Obrada nastavne teme "Ravnoteža tela" PDF (1.4 MB)
Aleksandar Radukin Kosanović Merenje koeficijenta difuzije radona kroz građevinske materijale PDF (1.1 MB)
Gabrijela Njergeš Digitalna elektronika u dodatnoj nastavi PDF (2.0 MB)
Šandor Hegediš Određivanje osetljivosti optičkog sistema sa ICCD kamerom PDF (2.0 MB)
Veljko Zdjelar Dejstvo UV zračenja na polimerne materijale PDF (1.5 MB)