Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije

Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije u okviru nastavne delatnosti orijentisana je pre svega na studijske grupe za obrazovanje fizičara različitih profila, ali intenzivno učestvuje u organizaciji i realizaciji nastave i za druge struke.

U procesu obrazovanja fizičara, u okviru sledećih kurseva:

Za ostale studijske grupe:

U okviru poslediplomskih studija:

U okviru delatnosti katedre do sada je odbranjeno 9 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija.

U okviru naučno-istraživačke delatnosti predmet istraživanja su prioritetno:

U realizaciji istraživačke delatnosti razvijena je saradnja sa sledećim institucijama u zemlji:

U realizaciji naučno-istraživačke delatnosti prisutna je saradnja sa sledećim institucijama iz inostranstva:

Istraživanja su u osnovi eksperimantalnog karaktera sa naglaskom na tehnologiji dobijanja i fizičkoj karakterizaciji novih materijala. Materijali se pripremaju u obliku balka i filmova, a eksperimentalni tretman obuhvata metode:

Do sada su realizovani sledeći naučno-istraživački projekti:

  1. Fizičke karakteristike materijala i transportni procesi
  2. Eksperimentalna i teorijska istraživanja fizičkih osobina i strukture metala, poluprovodnika i izolatora
  3. Iznalaženje nekonvencijalnih alternativnih izvora energije

U toku je realizacija projekta "Amorfni i nanostrukturni halkogenidi i keramike" koji finansira Ministarstvo za nauku i ekologiju Srbije, a u završnoj je fazi ugovaranja velikog projekta u okviru FP6 u kojem učestvuju 25 institucija iz 15 evropskih zemalja i u kojem je predviđeno učešće 7 članova katedre. Naziv projekta je "Amorphous Nano-structured Chalcogenides".

Sadašnji aktivni članovi katedre su:

Na realizaciji projekata katedre aktivno učestvuje i dr Miladin Avramov, naučni saradnik.

Članovi katedre iz ranijeg perioda su: