Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Katedra za fizičku elektroniku

Fizika jonizovanog gasa i plazme na našem fakultetu počinje da se izučava po povratku Dr Miroslava Pavlova sa doktorskih studija u Engleskoj 1969. Sarađujući naučno sa grupom na beogradskom univerzitetu počeo je da stvara Grupu za fizičku elektroniku i da formira eksperimentalnu laboratoriju.

Krajem sedamdesetih godina kada je dovršena gradnja prvog izvora plazme - elektromagnetne udarne T-cevi, Grupu su sačinjavali:

Dolaskom novih članova Stevice Đurovića (1975) i Radomira Kobilarova (1983) (V. Radujkov je u međuvremenu napustio Univerzitet) Grupa je značajno ojačala i formirala svoj naučni interes.

Grupa je 1978. prerasla u Laboratoriju za fizičku elektroniku fokusirajući svoj uži naučni interes na Štarkovo širenje spektralnih linija u plazmi, ne zapostavljajući probleme vezane za dinamiku plazme, spektroskopske metode ispitivanja plazme i neke probleme primenjene fizičke elektronike. 1984 Laboratoriji se priključuje Zoran Mijatović koji radi eksperimentalni deo svoje doktorske disertacije na novom izvoru plazme - zidom stabilisanom luku. Laboratorija se proširuje dolaskom Dragana Nikolića 1994. i Mihaele Ćirišan 2002. godine, a u međuvremenu Dr Miroslav Pavlov odlazi u penziju. Sadašnji sastav Laboratorije koja je u međuvremenu promenila naziv u Katedru za fizičku elektroniku je sledeći:

Samostalno ili u saradnji sa srodnim laboratorijama i grupama Laboratorija za fizičku elektroniku je bila učesnik ili nosilac sledećih naučnih projekata:

  1. Optička spektroskopija atoma, molekula i plazme (1981-1985)
  2. Optička spektroskopija atoma, molekula i plazme (1986-1990)
  3. Spektroskopija atoma, molekula i plazme (No. 0126) (1991-1995)
  4. Spektroskopija atoma, molekula i plazme (1996-2000)
  5. Fundamentalne osobine i primene radiofrekventnih gasnih pražnjenja (1996-2000)
  6. Plazma i pražnjenja: radijaciona svojstva i interakcija sa površinama (No. 1736) (2001-2005 )

Od svog postanka Laboratorija je negovala saradnju sa renomiranim domaćim i inostranim naučnim institucijama srodnog profila. Od institucija u zemlji to su pre svega PMF u Beogradu i Institut za fiziku u Zemunu, a od inostranih Univerzitet u Opole (Poljska), Međunarodni centar za teorijsku fiziku u Trstu (ICTP) (Italija), National Institute of Standards and Technology (NIST) (SAD), Univerzitet u Valjadolidu (Španija) i Institut za molekularnu i atomsku fiziku Nacionalne akademije nauka Belorusije. Ova saradnja se odvija kako kroz usavršavanje naših članova u navedenim institucijama tako i kroz direktnu naučnu saradnju.

U skladu sa profilom Katedre, članovi Katedre predaju sledeće predmete:

Članovi Katedre su niz godina predavali i kurseve opšte fizike. Od 2002. godine Katedra za fizičku elektroniku organizuje poslediplomske studije na smeru Fizika jonizovanog gasa i plazme.

Deo navedenih predmeta prate udžbenici i priručnici, čiji su autori članovi naše Katedre.