Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku

Šef Laboratorije: Prof. dr Jaroslav Slivka

Tehnički rukovodilac: Prof. dr Dušan Mrđa

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
Telefon: +381 21 459 368
Fax: +381 21 459 367
E-mail: jaroslav.slivka@df.uns.ac.rs
mrdjad@uns.ac.rs
sofija@df.uns.ac.rs

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

ATC02-001

Laboratorija obavlja usluge sledećih etaloniranja po međunarodnim standardnim metodama:

Preuzmite zvanična dokumenta: