Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Laboratorije na Departmanu za fiziku

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera