Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku

Šef Laboratorije: Prof. dr Miroslav Vesković

Tehnički rukovodilac: Prof. dr Ištvan Bikit

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
Telefon: +381 21 459 368
Fax: +381 21 459 367
E-mail: bikit@df.uns.ac.rs
veskovic@uns.ac.rs
sofija@df.uns.ac.rs

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

ATC01-167

Laboratorija obavlja usluge sledećih ispitivanja po međunarodnim standardnim metodama:

Preuzmite zvanična dokumenta: