Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Magistarski radovi

Kandidat Naslov rada Link
Mihaela Ćirišan Određivanje Starkovih parametara spektralnih linija Xe II u plazmi impulsnog luka PDF (1.9 MB)
Goran Štrbac Tehnologija dobijanja i karakterizacija nekristalnih poluprovodnika iz sistema Sb(As)-S-I PDF (2.5 MB)
Mirjana Šiljegović Uticaj dodatka bizmuta na svojstva nekristalnih poluprovodnika sistema As-S PDF (13 MB)
Ljubica Đačanin Optičke i strukturne osobine prahova cink-silikata dopiranih jonima retkih zemalja i prelaznih metala PDF (5.2 MB)