Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Osnovne studije

Osnovna činjenica koju treba naglasiti je da studije fizike na Departmanu za fiziku, iako imaju veliku tradiciju, nisu okoštale već prate kako nove trendove u nauci, tako i nove trendove u nastavi. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno (preko kolokvijuma, testova itd.), a postoji i određeni broj izbornih predmeta čime sami studenti učestvuju u koncipiranju sopstvenog profila.

Na studijskoj grupi za fiziku postoje sledeći obrazovni profili:

kao i multidisciplinarni smerovi>

Studije su zamišljene tako da bez obzira na smer, po završetku studija student ima formiran pogled na svet i dovoljno znanja da razume kako Priroda funkcioniše i kako se to može upotrebiti na dobrobit čovečanstva, poznaje brojne instrumentalne tehnike, u stanju je da izvede različite teorijske proračune, ume da rukuje računarima i da odgovarajući softver najsvrsishodnije upotrebi. Drugim rečima siguran je u svoje znanje i ne usteže se da ga primeni u najrazličitijim situacijama. Konkretno, bez obzira na smer, student stiče solidno znanje iz fizike, matematike, zaštite životne sredine, informatike i računarstva i engleskog jezika.

Na Departmanu se izvodi nastava i na kursevima Fizike sa studente drugih studijskih grupa Prirodno-matematičkog fakutleta, kao i za studente medicine i tehnologije.

Dalje usavršavanje obezbeđeno je iz skoro svake naučne oblasti koja se razvija na Departmanu. Doktorske disertacije, magistarske teze i specijalističke radove kandidati mogu raditi iz sledecih oblasti:

Kadrovi sa Departmana su uključeni u različite aktivnosti u okviru ACIMSI - Akademskog centra za interdisciplinarne i multidiciplinarne studije (Medicinska fizika, TEMPUS program zaštite životne sredine, Meteorologija i modeliranje životne sredine). Kadrovi iz prosvete mogu da se usavršavaju preko Metodičkog centra Prirodno-matematičkog fakulteta. Potrebno je naglasiti da se tokom studija uspostavlja dobra veza studenata i nastavnika, tako da studenti ostaju u kontaktu sa Departmanom. Studenti se mogu rano uključiti u naučno-istraživacki rad i pripremati saopštenja za skupove studenata u zemlji, kao što je "Primatijada" ili međunarodne, kao što je ICPS (Međunarodna konferencija studenata fizike) čiji su domaćini 2004. godine bili upravo naši studenti.

Većina svršenih studenata dolazi na dalje usavršavanje na Departman. Čak i naši uspešni studenti koji su zaposleni u velikim naučnim centrima u svetu održavaju kontakte i pružaju pomoć Institutu u skladu sa mogućnostima. Na ovaj način je, na primer, biblioteka obogaćena brojnim legatima.

Uključujući se u integracione trendove, Departman ulaže napor da obezbedi usavršavanje svojih studenta na drugim univerzitetima još u toku studija, pa već od 2004-5 školske godine određen broj studenata III i IV godine studira godinu dana na srodnim fakultetima u Portugaliji, Belgiji i Italiji u okviru velikog projekta "Campus Europae".